, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Construccions connectives causals en el debat parlamentari
Martí Martí Mestre

Modificada per darrera vegada: 2015-02-16

Resum


Les construccions causals constitueixen un mecanisme lingüisticodiscursiu destacat en l’argumentació (Moeschler 1985; Adam, 1992), especialment en els textos del nostre corpus, pertanyents al subgènere del discurs polític del debat parlamentari, que es basa alhora en la confrontació i en la col·laboració individual i grupal (Cuenca, 2014). Alguns dels treballs teòrics sobre les construccions causals en llengua catalana (Cuenca, 1991; Viana i Suïls, 2002; Saldanya, 2015) fan que hi haja una base conceptual sòlida i consolidada que permet contribuir a l’estudi d’aquest tipus d’estructures d’una forma més extensiva, com en el nostre cas, amb el llenguatge real com a punt de partida. L’objectiu d’aquest treball és fer una anàlisi de les construccions connectives binàries marcades per connectors causals a partir de la relació semàntica de causa-efecte i classificar-les des de dues perspectives complementàries, partint de treballs realitzats anteriorment: des d’una perspectiva estructural, amb l’anàlisi de les configuracions, l’ordre de les clàusules, la modalitat oracional i el tipus de recursivitat (Cuenca, 2006; Diessel i Hetterle, 2011; Saldanya, 2015); i des d’una perspectiva semanticopragmàtica, amb l’aplicació de la divisió en estructures de contingut, epistèmiques o d’actes de parla (Sweetser, 1990; Lagerwerf, 1998). Tot plegat permet el tractament de les dades des d’un enfocament discursiu, partint d'altres treballs (Cuenca, 2013), amb l'anàlisi del paper que exerceixen aquestes estructures en la construcció del text i la funció que tenen en el discurs, especialment en relació amb el gènere i el tipus de text.

Els resultats preliminars confirmen que les construccions causals són freqüents i significatives en l’argumentació amb el nombre més elevat d’ocurrències en relació al total de connectors, la qual cosa fa que els moviments argumentatius siguen majoritàriament de causa/justificació. Quant al nombre i varietat de connectors, els debats responen a les característiques pròpies de l'oral: nombre relativament elevat de connectors amb una varietat de formes reduïdes i amb un paper destacat de la conjunció perquè. Finament, la quantitat de construccions binàries causals aproxima el debat parlamentari al gènere de la classe magistral: oral basat en l’escrit, planificat però amb una certa dosi d’informalitat.  

 


Paraules clau


Connectors; construccions connectives binàries; construccions causals; interordinació; argumentació; debat parlamentari