, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Les tries estilístiques i la caracterització dels personatges a 'Estremida memòria', de Jesús Moncada
Laura Farré Badia

Modificada per darrera vegada: 2015-02-25

Resum


L’estil literari, que pressuposa un coneixement profund de les estructures lingüístiques i de les possibilitats de combinació que presenten, és el resultat d’una tria que fa un autor per adequar-se a la circumstància comunicativa, i això és el que fa que l’estil sigui quelcom forçosament personal. De fet, hi ha diversos autors (Darbyshire 1971: 11 i Cabré 1999: 100) que han relacionat l’estil literari amb la identitat. Així, l’estudi de l’estil literari com a idiolecte d’autor pot contribuir al desenvolupament d’una línia d’estudi que autors com Maingueneau i Salvador (1995: 1) anomenen teoria lingüística de la literatura.

L’objectiu principal d’aquesta comunicació és fer una primera anàlisi de l’estil de Jesús Moncada a Estremida memòria en un aspecte concret: la selecció d’una variant normativa quan n’hi ha diverses per a una mateixa forma. Concretament s’han analitzat l’ús de la partícula de davant d’infinitiu, la posició del pronom en les formes verbals que el poden portar anteposat o posposat, la concordança del participi passat i, finalment, l’estructura i la composició de les frases, que es pot relacionar amb l’estil de puntuació fort (Nunberg, Briscoe i Huddleston 2002: 1727), que és el propi de Moncada.

Un segon objectiu de la comunicació és comprovar fins a quin punt les tries estilístiques que fa Moncada a Estremida memòria es poden relacionar amb la voluntat de l’autor de caracteritzar els personatges i de fer distincions entre els diferents gèneres que hi ha en l’obra.

 

Bibliografia citada

 Cabré, Jaume (1999). El sentit de la ficció. Itinerari privat. Barcelona: Proa.

Darbyshire, Alec Edward (1971). A grammar of style. London: Andre Deutsch.

Huddleston, Roney, i Geoffrey K. Pullum (2002). The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Maingueneau, Dominique, i Vicent Salvador (1995). Elements de lingüística per al discurs literari. València: Tàndem.

Nunberg, Geoffrey, Ted Briscoe i Rodney Huddleston (2002). “Punctuation”. Dins: Huddleston i Pullum, p. 1723-1764.


Paraules clau


pragmaestilística, estil, textos literaris, Jesús Moncada