, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
"Paraula, gèneres textuals i interacció" (dins: Discurs verbal i multimodalitat: oral / escrit / digital)
Vicent Salvador Liern

Modificada per darrera vegada: 2015-02-16

Resum


Tot un potentíssim corrent de la lingüística actual postula que cal entendre el llenguatge com un fenomen comunicatiu vinculat a la (inter)acció. En aquest sentit, l’estudi dels fets lingüístics, dels usos sociocomunicatius del llenguatge i fins i tot de les estructures que han emergit d’aquests usos, ha de correlacionar-se amb l’activitat social tal com es produeix en els diferents contextos –entesos com a configuracions i representacions mentals de situacions actuacionals. En el marc de l’activitat social, les accions verbals poden constituir accions autònomes (ofendre mitjançant l’insult, consolar l’afligit, establir un contracte comercial o acords de qualsevol altra mena), poden descriure accions (relat dels fets esdevinguts, textos procedimentals, pronòstics mèdics) o bé acompanyar-les en sèries paral·leles (converses simultànies amb l’execució de treballs, maniobres de distracció verbal de l’interlocutor mentre se li roba una pertinença o se li practica una cura clínica dolorosa). Per mitjà de la paraula (oral, escrita o digital-virtual), doncs, realitzem accions o resemiotitzem processos, situacions o objectes del món, com a produccions verbals, que s’adrecen a uns interlocutors presents, absents o imaginats.

Aquesta concepció del llenguatge implica que la tipologia dels gèneres discursius està lligada primàriament als contextos d’actuació, de manera que és en les configuracions típiques d’aquests contextos on es motivaran les opcions estilístiques o de registre congruents amb el gènere.

Més que no pas remetre a les molt diverses fonts teòriques que han contribuït a alimentar aquesta  concepció del llenguatge (Vigotsky,  Habermas, Halliday, Bronckart, Van Dijk, Scollon...), es tracta d’aplicar aquest plantejament a l’observació de la variació d’usos del català per mitjà d’exemples il·lustratius, sense oblidar l’àmbit comunicatiu d’internet, que sens dubte introdueix transformacions en els esquemes d’interacció. 


Paraules clau


gèneres;