, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Alumnes plurilingües amb L1 àrab i català a Lleida: variació fonètica, actituds i usos
Imma Creus Bellet, Josefina Carrera-Sabaté

Modificada per darrera vegada: 2015-02-11

Resum


 

Parlar de multilingüisme avui significa endinsar-se en un estudi complex, multidimensional i divers. Primer, perquè és un fenomen que s’ha estès globalment i que s’ha propagat a través de la tecnologia i, segon, perquè en estudiar-lo, cal considerar variables tan diferents com el contacte entre llengües i la quantitat d’aquestes, les tipologies de parlants, els nivells de proficiència de les llengües, els usos lingüístics, així com canvis socials i d’usos de les llengües (vegeu Singleton et al., 2013). En aquest sentit, doncs, una possible exploració de parlants plurilingües implica observar-ne els usos lingüístics, les actituds i la variació lingüística que es detecta en les seves produccions lingüístiques en la llengua que aprenen.

El treball que presentem es proposa seguir aquesta línia d'anàlisi, a partir de les diferències acústiques observades en vocals mitjanes per part d’adolescents que parlen lleidatà, però que integren dos grups: uns tenen el català com a L1 i, els altres, l'àrab (Carrera-Sabaté, 2013). De manera més específica, se centra a analitzar la relació entre els resultats acústics d’aquestes produccions vocàliques i els usos i actituds lingüístics d’aquests adolescents lleidatans. Els resultats inicials permeten establir una relació entre la variació de l’obertura de les vocals mitjanes dels parlants amb L1 àrab, respecte als que tenen el català com a llengua materna, i alguns comportaments interessants relatius a l’ús lingüístic i a les actituds que mostren. En el primer cas, es tracta d'una avaluació subjectiva del seu nivell comptencial, mentre que pel que fa a l'anàlisi d'actituds s'ha aplicat una enquesta sociolingüística amb variables que inclouen dades relacionades amb els diferents components (connatiu, cognitiu i afectiu) de les actituds.

 

Referències bibliogràfiques

Carrera-Sabaté, Josefina (2013), «Vocals tòniques del lleidatà en entorns multilingües». Treballs de sociolingüística, 23: 117-132.

Singleton, David; Fishman, Joshua A.; Aronin, Larissa; Ó Laoire, Muiris (2013), Current Multilingualism: A New Linguistic Dispensation. Walter de Gruyter. Berlin.

 


Paraules clau


multilingüisme, fonètica catalana, actituds lingüístiques