, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
LECTURA FÀCIL PER A NOUVINGUTS: UNA EINA POSSIBLE PER A L’ENSENYAMENT DEL CATALÀ COM A L2
Montserrat Morales i Payà

Modificada per darrera vegada: 2015-02-11

Resum


Llegir és una habilitat que permet compartir idees, pensaments i experiències. L’accés a la lectura és una necessitat social i un dret reconegut en diversos textos legals nacionals i internacionals, entre d’altres, les Directrius europees per a generar informació de lectura fàcil (ILMSH European Association 1998). Amb la fi que una gran part de la població puga accedir-hi, l’Associació de Lectura Fàcil (ALF) ha impulsat durant més d’una dècada iniciatives (Mayol, C. i Salvador, E. 2012) perquè es publiquen documents i llibres de lectura fàcil (LF).

Els materials de LF s’adrecen a persones amb dificultats lectores que poden ser permanents (discapacitats psíquiques i físiques, senilitat...) o transitòries (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient...). El context intercultural actual urgeix de metodologies i materials (Conill, J. 2002) que faciliten el procés d’ensenyament i d’aprenentatge del català com a segona llengua i, en aquest sentit, es poden fer servir materials de LF que s’adeqüen a les necessitats educatives de l’alumnat nouvingut.

En l’article presentem la revisió de publicacions que tracten sobre LF, sobretot els estudis d’entitats, com ara l’ALF o la Universitat de Barcelona, que treballen amb materials de LF i en fan difusió. En aquest context conceptual es planteja la possibilitat d’aprofitar els materials per a facilitar la lectura en català a l’alumnat nouvingut

Paraules clau


lectura fàcil, multilingüisme, ensenyament i aprenentatge de L2, immigració, diversitat, educació intercultural