, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
La fraseologia multilingüe: un repte per a la interculturalitat
Elena Sánchez López

Modificada per darrera vegada: 2015-02-11

Resum


Si hi ha un element de la llengua que es trobe especialment lligat a un idioma i a una cultura és la fraseologia. De fet, un dels trets que caracteritza gran part de les unitats fraseològiques és la idiomaticitat, que s’assoleix al llarg del procés de fraseologització. Aquest procés es produeix, en cada cas, en la llengua i cultura on s’inserirà i viurà la unitat posteriorment. Al llarg d’aquesta comunicació, descriurem breument les fases del procés de fraseologització, així com les característiques de la unitat que dóna com a resultat. No hem d’oblidar que, com que cada llengua recorre aquest camí de forma individual, els resultats finals poden ser molt diferents i poden ser font de confusió, especialment en situacions de multilingüisme i interculturalitat.

Ateses les condicions en què es produeix, podem avançar que el resultat final del procés de fraseologització són unes unitats especialment representatives de la llengua i cultura on s’han creat. Aquest fet implica que comparar unitats fraseològiques en diversos idiomes siga una activitat molt enriquidora i imprescindible si volem arribar a una bona comprensió entre persones de distintes llengües, tot i que s’ha de fer amb els paràmetres adequats perquè resulte una anàlisi productiva. En la comunicació tractarem de fer una caracterització global de les unitats fraseològiques, parant especial atenció a la forma i estructura, al significat fraseològic (denotació, connotació i pragmàtica) i al referent històrico-cultural. Sotmetrem a aquesta dissecció a expressions en diverses llengües europees i, posteriorment, en farem un acarament, cosa que ens permetrà detectar amb facilitat els punts en comú i les divergències pel que fa a les llengües triades.

Aquesta anàlisi contrastiva, que prendrà com a base una descripció molt acurada, ens permetrà entendre millor les expressions emprades en altres llengües i per tant, les altres llengües i cultures.


Paraules clau


fraseologia; diacronia; fraseologització; idiomaticitat