, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
El discurs prefabricat en la conversa col·loquial: anàlisi de casos
Pelegrí Sancho Cremades

Modificada per darrera vegada: 2015-02-16

Resum


El nostre objectiu és analitzar l’ús d’unitats fraseològiques a partir de fragments de converses col·loquials reals. Partim de la idea del treball clàssic de Coulmas (1981), segons la qual molt del que diem en la nostra interacció verbal quotidiana no és en absolut únic, això és, discurs creatiu, sinó que sovint activem rutines i fem servir unitats lingüístiques prefabricades (Coulmas, 1981, 2). La nostra idea és que aquesta afirmació és especialment certa en l’àmbit del registre col·loquial, al qual, de fet, es refereix l’autor. Partirem d’una concepció àmplia de la fraseologia, tot incloent-hi les col·locacions, les locucions i els enunciats fraseològics, seguint ací Corpas (1997). L’objectiu, doncs, és analitzar els segments repetits en diversos fragments de converses col·loquials, veure’n els diversos tipus, comprovar-ne la presència en les diverses obres lexicogràfiques i, quan siga pertinent, analitzar el valor que tenen en la interacció conversacional, això és, atendre a l’aspecte pragmaticodiscursiu.


Paraules clau


lingüística; fraseologia; pragmàtica; anàlisi conversacional; català col·loquial