, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Bonsignori versus Alegre. Estudi comparat de dues traduccions medievals de les Metamorfosis d’Ovidi
Gemma Pellissa Prades

Modificada per darrera vegada: 2015-02-13

Resum


Recentment, la crítica s’ha interessat per la producció literària de Francesc Alegre (c. 1450-1508/1511), l’obra completa del qual encara no ha estat mai publicada. Francesc Alegre és autor de textos en prosa sentimentals i religiosos, així com traductor al català de la Primera guerra púnica de Leonardo Bruni (1472) i de les Metamorfosis d’Ovidi (1472-1482). L’editorial Barcino publicarà aviat una edició de les obres menors de l’autor, juntament amb la traducció de Bruni (Bescós, Pellissa Prades i Álvarez, en premsa). A més a més, actualment, estic preparant la primera edició moderna de les Transformacions, que comprèn la traducció que l’autor realitzà de les Metamorfosis, així com els comentaris interpretatius que fa que cadascun dels mites. Aquesta obra comptà amb un tiratge de 1.000 exemplars l’any 1494.

            L’objectiu de la comunicació és presentar els primers resultats de la comparació exhaustiva entre les Transformacions d’Alegre i l’Expositio de Giovanni di Bonsignori, que Alegre esmenta al pròleg, possible font de la traducció catalana. Alcina (1998: 41) defensà que Alegre beu de la traducció italiana de Bonsignori. Però fins a l’any 2001 no aparegué la primera edició de l’Expositio, basada, només a partir del llibre II, en l’adaptació del text d’Ovidi per Giovanni Del Virgilio (Ardissino 2001). Amb aquests materials a disposició, Bescós (2014) qüestionava amb exemples puntuals del llibre I la dependència d’Alegre respecte de Bonsignori, atès que s’acosta més que el text italià a l’original llatí i proposava que hagués tingut en compte altres fonts, entre les quals un manuscrit de l’Expositio de Giovanni del Virgili. Si els paral·lelismes entre Alegre i Bonsignori fossin més evidents a partir del llibre II, es podria explicar per una dependència del text de Del Virgilio i tot indicaria que el proper pas hauria de ser la comparació de Del Virgilio i Alegre. En aquest moment, Huber-Rebenich i Wyss preparen la primera edició de l’Expositio (2014-2017).

            En aquesta comunicació em baso en la comparació completa del text de Bonsignori amb el d’Alegre (llibres I-XV) per analitzar: a) els llocs comuns entre Bonsignori i Alegre amb la finalitat de confirmar-ne o desmentir-ne la font, b) si hi ha diferències pel que fa als paral·lelismes Bonsignori-Alegre entre el llibre I i la resta de llibres, c) quin tipus de similituds hi ha entre els dos textos i què ens indica això sobre el mètode de traducció d’Alegre i el tipus manuscrit/s que consultà.

 

Referències:

Alcina, 1998 = Juan F. Alcina, «El poeta como Dios: la poética de Landino en España (de Francesc Alegre a Alfonso de Carvallo)», Salina, 12, p. 40-49.

Ardissino, 2001 = Gionanni Bonsignori, Ovidio Metamorphoseos Vulgare, Erminia Ardissino (ed.), Commissione per i testi di lingua, Bolonya.

Bescós, 2014 = Pere Bescós, «Comentari i formació literària en Francesc Alegre: Ovidi i Bernardo Ilicino», Llengua & Literatura, 24, p. 33-53.

Bescós, Pellissa Prades i Álvarez, en premsa = Francesc Alegre, Obres menors, Pere Bescós, Gemma Pellissa Prades i Daniel Álvarez (ed.), Barcino, Barcelona. 

 


Paraules clau


Francesc Alegre; Giovanni di Bonsignori; traduccions catalanes medievals; Ovidi