, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Anàlisi dels factors que determinen l'èxit de la immersió lingüística: una comparativa entre els casos de Catalunya i el Canadà
Montserrat Sendra i Rovira

Modificada per darrera vegada: 2015-02-11

Resum


Aquesta comunicació s'inscriu dins de la línia d'investigació en sociolingüística educativa escolar (F. X. Vila, 2011) i pretén comparar els factors que determinen l'èxit de la immersió lingüística a Catalunya i al Canadà.

El Programa d’Immersió Lingüística va començar a aplicar-se a Catalunya el curs 1983-1984 a dinou centres públics de Santa Coloma de Gramenet amb l’objectiu que els infants adquirissin la competència comunicativa en català i castellà sense que l’aprenentatge d’una de les dues llengües comportés una pèrdua de les capacitats comunicatives en l’altra. Aquesta nova metodologia prenia com a model l’experiència duta a terme anys abans al Quebec (1965), on es va idear un sistema per donar resposta a les necessitats d’un grup específic d’alumnes anglòfons d'una província majoritàriament francòfona que no adquirien completament la llengua francesa en acabar l’ensenyament obligatori (i que, en conseqüència, estaven en desavantatge a l’hora de trobar feina).

Avui en dia, el sistema educatiu català manté l’aplicació d’aquesta metodologia (I. Vila, 2009 i 2011), i els resultats de les proves d’avaluació que sistemàticament duen a terme les institucions mostren resultats similars en l’adquisició de la llengua catalana i de la llengua castellana a 4t d’ESO (77’1 per al català, 76’4 per al castellà segons CSASE, 2014). Hi ha marge, però, per millorar el sistema actual?

Com a introducció, resumirem quins són els principals factors que afavoreixen l'èxit de la immersió lingüística al Canadà i els compararem amb els elements que s'han identificat com a determinants al sistema català. A partir d'aquí, compararem les dades de dos projectes longitudinals que s'han centrat en l'estudi de les trajectòries educatives d'adolescents en sistemes d'immersió lingüística: d'una banda, el projecte canadenc “Research on Sociolinguistic Variation in the Spoken French of Glendon’s Students Formerly Enrolled in Immersion or Core French Program: Do university studies make a difference?” (IP: Françoise Mougeon i Katherine Rehner); de l'altra, el projecte català "Plurilingüisme social i educació secundària (no obligatòria)" (IP: F. Xavier Vila). La comparació dels resultats d'aquests dos projectes ens permetrà detectar quins són actualment els factors clau a l'hora d'aconseguir una millor adquisició de les llengües al sistema educatiu en entorns multilingües i proposar actuacions concretes per a la seva millora.

Referències

Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu [CSASE] (2014). “L’avaluació de 4t d’ESO”. Quaderns d’avaluació, 28. Consultable a <http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d'avalua/Pdf%20i%20altres/Static%20file/quaderns28.pdf> (última visita: 29-10-2014).

Vila, F. Xavier (ed.) (2011). "La recerca sociolingüística educativa escolar als països de llengua catalana: elements per a un balanç". Treballs de Sociolingüística Catalana 21, p. 205-219. Consultable a <http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/53862/pdf_128> (última visita: 29-10-14).

Vila, Ignasi (2009). "Els programes de canvi de llengua de la llar a l'escola: el repte de la catalanització escolar". Treballs de Sociolingüística Catalana 20, p. 229-257. Barcelona: Societat Catalana de Sociolingüística, Institut d'Estudis Catalans. Consultable a <http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/5778/45163> (última consulta: 29-10-14).

Vila, Ignasi (2011). "Balanç de la política lingüística a l'educació escolar dels governs de Catalunya (2004-2011)". Societat Catalana 2011, pàg. 295-323. Consultable a <publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000179/00000015.pdf> (última consulta: 29-10-14).


Paraules clau


Sociolingüística educativa