, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Aproximació al gènere de promoció i descripció turística en català. Apunts per a la traducció a l'anglès i al castellà.
Ignasi Ribera Ribera

Modificada per darrera vegada: 2015-02-11

Resum


 

 

 

La nostra proposta és un estudi del metadiscurs interpersonal per al gènere de descripció i promoció turística en pàgina web institucional en llengua catalana per tal d’aconseguir els objectius següents:

 

-          Determinar el patró metadiscursiu del gènere per al català.

-          Contrastar el patró obtingut amb els patrons obtinguts per Suau (2012) per al castellà i l'anglès amb l'objectiu d’obtenir dades que milloren la traducció del gènere del català a aquestes llengües (i al contrari).

 

La hipòtesi inicial –condicionada per la filiació romànica comuna del català i el castellà– fou que en el patró metadiscursiu català del gènere trobaríem molts paral·lelismes amb el castellà i, a més, que les diferències que Suau (2012) havia observat entre els patrons del castellà i l’anglès, serien semblants a les del nostre contrast amb els patrons català i anglès.

 

La investigació es va realitzar a partir d’un corpus creat amb el contingut lingüístic de diverses pàgines turístiques institucionals catalanes. L’anàlisi qualitatiu del corpus es va dur a terme seguint el model de classificació de les marques de metadiscurs de Hyland i Tse (2004) reelaborat per Suau (2012). De les dades qualitatives i quantitatives resultants se n’elaborà una primera aproximació al patró metadiscursiu del català per a aquest gènere. Finalment, el patró català fou contrastat amb els patrons castellà i anglès obtinguts per Suau (2012) per al mateix gènere.

 

El treball contrastiu ens mostrà que les dues afirmacions de la hipòtesi de partida no s’acomplien, almenys no en la seua totalitat, ja que si bé el discurs de promoció i descripció turística institucional català comparteix alguns aspectes amb el del castellà, també se n’oposa en d’altres, en els quals, o bé s’aproxima a l’anglès, o bé es diferencia de totes dues llengües, de manera que el català hi presenta trets particulars.

 

Tot això, ens permet afirmar que el gènere de promoció i descripció turístic institucional en català compta amb un patró metadiscursiu interpersonal propi. Per tant, fóra bo que els contrastos observats en els patrons metadiscursius per al gènere de les tres llengües estudiades, es tingués en compte a l’hora de realitzar les traduccions d’aquest tipus de pàgines des del català cap a les llengües meta esmentades (i al contrari), ja que això garantiria l’objectiu bàsic d’aquest gènere turístic de promoció: la persuasió dels clients per a la compra de productes i serveis turístics.

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

Hyland, K.; Tse (2004). “Metadiscurs in Academic Writin: A Reppraisal”. Applied of Linguistics,  25(2).

Suau Jiménez, F. (2012). "Páginas web institucionales de promoción turística: el uso metadiscursivo interpersonal en inglés y español". Dins: Sanmartín, J. (ed.) Discurso Turístico e Internet. Madrid: Iberoamericana/Vervuert.

 

 

 


Paraules clau


metadiscurs interpersonal català, lingüística de corpus, traducció