, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Treballem llengua i literatura amb les TIC. Aplicació didàctica en la formació del futur professorat de Secundària
Alícia Martí Climent, Pilar Garcia Vidal

Modificada per darrera vegada: 2015-03-03

Resum


Aquesta proposta de comunicació presenta l’experiència de treball per projectes de llengua i literatura amb TIC duta a terme al màster universitari de professor d’Educació de Secundària de la Universitat de València durant els darrers cinc anys, concretament en la matèria «Complements per a la formació disciplinària, de l’especialitat de llengua i literatura catalana». L’objectiu fonamental que ens proposem és que l’alumnat aprenga a elaborar materials didàctics sobre llengua i literatura amb TIC per aplicar-los a les aules de secundària i de batxillerat.

L’enfocament metodològic plantejat consisteix en el desenvolupament d’un projecte de treball de llengua o de literatura amb la incorporació de TIC en un dels continguts del currículum de Secundària i Batxillerat de l’àrea de Llengua i Literatura aplicat a un nivell o a una etapa educativa. Plantegem una sèrie de treballs que consisteixen en un conjunt d’activitats organitzades i seqüenciades en funció d’un resultat o producte determinat (una ruta lingüística, un muntatge audiovisual...), amb la incorporació de recursos TIC per a la seua elaboració. La seqüència d’activitats segueix la proposta presentada per Kilpatrick el 1918 (Zabala, 1995, en Rodríguez Gonzalo 2008: 29). Finalment, l’alumnat presenta el producte elaborat mitjançant un pòster (digital o de paper) on consta el disseny d’una seqüència didàctica (SD), seguint el model de l’Escola de Ginebra i també el desenvolupat per Camps amb una fase de preparació, una de realització i una d’avaluació que ha de tenir en compte:  objectius d'aprenentatge, curs en què s’aplicarà, activitats de comprensió lectora, expressió escrita, comprensió o expressió oral per a millorar el coneixement d’un tema o d’un nucli de continguts de l’àrea de Llengua i Literatura o de l’Àmbit lingüísticosocial (PDC) d’ESO o de Batxillerat i criteris d'avaluació. També s’hi analitza el procés seguit i la participació dels alumnes en la tasca mitjançant una rúbrica que ha estat elaborada prèviament per l’alumnat.

Els objectius específics d’aquest treball són: atendre la diversitat d’interessos i destreses de l’alumnat, integrar les quatre habilitats lingüístiques, propiciar les relacions interdisciplinàries, introduir l’avaluació formativa, i donar-li una aplicació didàctica a la riquesa de recursos que ens ofereix la xarxa per potenciar l’aprenentatge lingüístic i literari. També volem destacar la importància de relacionar els projectes amb el context social en què té lloc l’aprenentatge, la integració de diferents matèries i l’elaboració de materials didàctics sobre llengua i literatura seguint el currículum.

En l’avaluació de les diverses experiències desenvolupades durant els darrers anys destaquem que s’ha aconseguit el desenvolupament de la competència comunicativa, lingüística i audiovisual, la competència digital en el tractament de la informació, la competència d’aprendre a aprendre, i la d’autonomia i d’iniciativa personal de l’alumnat. A més, l’ús de diferents recursos TIC facilita una planificació didàctica eficaç i motivadora per a l’alumnat, potencia la creativitat i l’originalitat, fomenta el treball col·laboratiu, reforça l’aprenentatge individual i permet la difusió de propostes de treball innovadores. Tanmateix, ens crida l’atenció l’escassa formació i ús de les TIC en l’àmbit acadèmic que demostren la majoria dels estudiants.

Paraules clau


TIC; didàctica; llengua; literatura; projectes; català