, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
A refranys em convides! Gènesi, desenvolupament i primers resultats de l’enquesta digital “Els refranys més usuals de la llengua catalanaâ€
Xus Ugarte Ballester, Joan Fontana Tous, Víctor Pàmies Riudor

Modificada per darrera vegada: 2015-02-16

Resum


El projecte “Els refranys més usuals de la llengua catalana” (http://www.refranysmesusuals.cat/), impulsat des de les Universitats de Barcelona i Vic, malda per aconseguir un miler d’enquestes digitals[1], que aportin informació paremiològica de tots els territoris de parla catalana. No endebades, l’enquesta s’adreça a tota persona capaç de parlar qualsevulla variant del català, independentment de l’edat, el sexe, la llengua materna i/o paterna, l’origen, la residència o l’orientació professional. A través dels resultats obtinguts, esbrinarem fins a quin punt, ben entrats al segle xxi, aquest saber ancestral es coneix i segueix viu a la parla quotidiana.   

 

La comunicació es dividirà en tres parts: en primer lloc, analitzarem les fonts bibliogràfiques de què hem partit per arribar, després d’una meticulosa selecció (per a la qual també hem consultat experts de les diverses zones lingüístiques), a un corpus transversal de quatre-cents noranta-set refranys, dividits en quinze àmbits temàtics (com ara, meteorologia, menjar i beure, relacions entre homes i dones, lleure, religió i creences, etc.).

 

Segonament, bo i maridant els refranys amb les noves tecnologies, ens centrarem en el format digital de l’enquesta, un document Excel en què, a part de les dades personals (nom, cognoms, adreça electrònica, data i lloc de naixement, lloc de residència i llengües materna i paterna), es demana als participants que, per a cada refrany, triïn una de les tres opcions següents: si el coneixen (S), si el desconeixen (N), o bé si el coneixen i, a més, l’usen habitualment (U). D’altra banda, cada parèmia ofereix una casella de “Variants” perquè hi anotin qualsevol diferència (de caire dialectal, local, personal, etc.) respecte al refrany proposat, ja que l’enquesta no es proposa estandarditzar els resultats, sinó, ben al contrari, respectar i espigolar les particularitats de cada persona i territori. Dins d’aquest apartat, caldrà parlar dels beneficis, però també dels inconvenients, i, fins i tot, de les crítiques, sorgits a l’hora de distribuir per la xarxa (via correu electrònic, pàgina web, Twitter i Facebook) una enquesta d’aquestes dimensions, la realització de la qual comporta una concentració i un esforç notables per part de l’enquestat. Finalment, cadascun dels quinze blocs temàtics inclou un apartat (“Més”) que el participant pot emplenar amb tots els refranys d’aquella secció que hi trobi a faltar.

 

En tercer lloc, mostrarem, sumàriament, els resultats de l’enquesta: total de participants, dividits per edat, sexe, procedència, etc. D’altra banda, gràcies al procés d’informatització de les enquestes, podrem elaborar un rànquing amb els refranys més votats; vet aquí una informació que, analitzada en funció de les diverses àrees dialectals, ens permetrà esbrinar si un refrany resulta usual arreu del territori o bé en una determinada zona.

 


[1] A dia d’avui, 8 de gener de 2015, se n’han obtingut 834.


Paraules clau


refranys més usuals; enquesta digital; corpus de refranys; rànquing de refranys